​پروژه بوکان و سیروان شمالی

​​پروژه بوکان شمالی

زمان شروع ساخت پروژه :بهمن ماه 98
تعداد طبقات مسکونی:7 طبقه شامل 21 واحد
تعداد طبقات زیرزمین:3طبقه
متراژکل:8863 مترمربع
متراژ مفید:5623 مترمربع

​​پروژه سیروان شمالی

زمان شروع ساخت پروژه :بهمن ماه 98
تعداد طبقات مسکونی:7 طبقه شامل 14 واحد
تعداد طبقات زیرزمین:3طبقه
متراژکل:7742 مترمربع
متراژ مفید:4684 مترمربع​​​​​​​