شرکت نوسازی و عمران اکباتان حضور فعال در بازار ساخت و ساز کشور در سطحی از توانمندی که برای دیگر شرکت های عمرانی این حوزه غیر قابل رقابت است را مأموریت اساسی خود می داند، این حضور با بهره گیری از ارتباطات سازمانی، خوش نامی و توانایی تأمین مالی مطلوب شرکت قابل تحقق است.    در این راستا و به جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده، توسعه توانایی های داخلی شرکت جهت عملیاتی کردن ایده های ساخت و ساز
مد نظر خواهد بود.
  بنابراین دستیابی به دانش روز و استفاده از آن در تمام مراحل توسعه یک ایده ساخت و ساز، از وظایف این شرکت است.
 شرکت نوسازی و عمران اکباتان تبدیل شدن به یک شرکت توسعه دهنده ساخت و سازکه توانایی فعالیت در بازارهای هدف با مقیاس ویژه
​​​​​​​را دارد به عنوان خروجی فعالیت ها و مأموریت خود می داند.
   این اتفاق دو تغییر بزرگ را در سطح ذی نفعان آن شرکت ایجاد می کند، نخست ایجاد تحول در نظام ساخت و ساز کشور و دیگری بهبود سطح کیفیت زندگی مشتریان است.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​