مجتمع مسکونی فردوس
این مجتمع در غرب تهران - بلوار فردوس واقع شده است.                             سال خاتمه: 1383