مجتمع مسکونی نفت

این مجتمع در منطقه پونک در شمال غربی تهران واقع شده است.                             سال خاتمه: 1387