مجتمع مسکونی ولنجک

این مجتمع در شمال غربی – منطقه ولنجک واقع شده است.                             سال خاتمه: 1379