کارگاه آموزشی مهندسی ارزش
استاد:  جناب آقای دکتر  کامران امامی
با حضور مدیران شرکت های مجموعه ایجاد محیط
97/7/19
​​​​​​​​​​​​​​