تاريخچه تاسيس شركت :

  در تاريخ 1371/9/1 با نام شركت ايجاد محيط فرهنگي، هنري و ورزشي كشور (سهامي خاص) تحت شماره 89422 ثبت و تاسيس گرديده است.
      بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1373/4/15 به نام شركت نوسازي و عمران اكباتان (سهامي خاص) تغيير وضعيت و طي شماره 91773/32 مورخ 1373/6/13 در روزنامه رسمي ثبت گرديده است. سپس باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1384/5/16 نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و طي شماره 34926/32 مورخ 1384/06/22 در روزنامه رسمي ثبت و مجدداً بر اساس تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/04/19 كه در روزنامه رسمي شماره 19395 مورخ 1390/12/7 ثبت گرديده است  به سهامي خاص تبديل گرديد.