​متقاضیان خرید نقدی در اولویت هستند

ثبت درخواست خرید

اولویت فروش با کسانی است که زودتر نسبت به تکمیل پرونده و  واریز  وجه به حساب شرکت اقدام نمایند.

انصراف
نقشه محل پروژه

جهت یافت مسیر پروژه ساحلی اکباتان در بیشه کلا روی نقشه کلیک کنید