بازدید میدانی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور از پروژه برج دوقلوی اکباتان اردبیل مورخ 25 و 1400/07/26 صورت گرفت

بازدید میدانی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور به همراه معاونت محترم فنی جناب آقای مهندس محمدی نژاد از پروژه برجهای دوقلوی اردبیل در مورخ 25 و 1400/07/26 صورت گرفت:
شرح بازدید؛ در این بازدید بخش های مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفت، پروژه از نظر کیفیت اجرا در سطح مطلوب بوده و جزو بهترین پروژه های اجرا شده در سطح استان اردبیل به حساب می آید. پس از این بازدید، جلسه ای با پیمانکار و عوامل اجرایی و نظارتی در محل پروژه برگزار شد و مسائل و مشکلات پروژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص فعال تر نمودن عملیات اجرایی و جبران عقب ماندگی نسبت به برنامه زمانی پیشرفت کار اتخاذ گردید.