بازدید میدانی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر امیدی پور از پروژه مجتمع ساحلی اکباتان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲

در این بازدید و جلسه ای که با عوامل نظارتی کارفرما و  پیمانکار برگزار گردید برنامه ی زمانی پیشرفت کار پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص جبران عقب ماندگی در بخش هایی از کار بویژه با توجه به فرارسیدن فصل سرما و بارندگی تصمیماتی اتخاذ گردید.
در این بازدید و جلسه مقرر شد پیمانکار نسبت به افزایش اکیپ های اجرایی و فعال نمودن جبهه های کاری داخل ساختمان که در روزهای بارندگی نیز می توانند فعالیت داشته باشند، اقدام نماید. در مجموع وضعیت کمی و کیفی پروژه تا الان رضایت بخش اعلام شد.