دکتر اکبر نیکزاد - مهندس اکبر نیکزاد - اکبر نیکزاد

​نام و نام خانوادگی:اکبر نیکزاد
​​​​​​​
سمت:مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی:پرویز مباحی
​​​​​​​
سمت:رئیس هیئت مدیره

​نام و نام خانوادگی:غلامرضا مجیدی
سمت:عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی:فرهاد باقرپور
سمت:معاون مالی و امور منابع انسانی

نام و نام خانوادگی:علی محمدی نژاد
​​​​​​​سمت:معاون فنی و اجرایی

معاونین