دکتر محمدعلی قلی تبار
مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
​​​​​​​تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی سازه، DBA
​​​​​​​

مهندس پرویز مباحی
رئیس هیئت مدیره
​​​​​​​تحصیلات : مهندس عمران

مهندس عزت اله ظفری
نایب رئیس هیئت مدیره عضو موظف
تحصیلات : مهندس عمران

مهندس غلامرضا مجیدی
عضو هیئت مدیره، غیر موظف
​​​​​​​تحصیلات : کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری