این پروژه با مشخصات زیر در تهران پارس، واقع در شمال شرق تهران واقع گردیده است.
​​​​​​​
کل زمین پروژه: 84000 مترمربع

تعداد واحد مسکونی: 624 واحد در 16 بلوک 11 طبقه (زیرزمین+ همکف+ 9 طبقه)  تاریخ خاتمه: سال 1382 
                                                                        
تعداد واحد تجاری: 104 واحد در یک بلوک    تاریخ خاتمه: سال 1388
​​​​​​​
تعداد واحد پارکینگ طبقاتی: 569 واحد          تاریخ خاتمه: سال 1392

مجتمع مسکونی سپه شهر