این مجتمع در جنوب غربی تهران، در شهرک واوان(جنوب شرقی اسلامشهر) احداث گردیده است.

مجتمع مسکونی

مساحت عرصه:               270000 مترمربع 

زیربنای ناخالص مسکونی:   206643 مترمربع

زیربنای خالص مسکونی:     176053 مترمربع

تعداد کل واحدهای مسکونی:    2576 واحد

تعداد فازها:      3   فاز
​​​​​​​
​​​​​​​تعداد بلوک ها: 43 بلوک


مجتمع تجاری

زیربنا:   14890 مترمربع

تعداد واحدها:  433  باب


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
رفاهی - خدماتی


مذهبی:         1190 مترمربع

درمانی:        1935 مترمربع

ورزشی:          900 مترمربع

مهد کودک:    450 مترمربع

آموزشی:      6872 مترمربع

ساختمان چند منظوره: 755 مترمربع​​​​​​​

شهرک واوان