این مجتمع در جنوب غربی تهران،درشهرک واوان (جنوب شرقی اسلامشهر) احداث گردیده است.
مجتمع تجاری:
زیربنا: 14890 مترمربع
تعداد واحدها: 349 

​​​​

شهرک واوان

مجتمع مسکونی:
مساحت عرصه:270000 مترمربع 
زیربنای ناخالص مسکونی:206643 مترمربع
زیربنای خالص مسکونی:176053 مترمربع
تعداد کل واحدهای مسکونی:2576 واحد
تعداد فازها: 3 فاز
تعداد بلوک ها:43بلوک

​​​​​​​​​رفاهی-خدماتی:
مذهبی:         1190 مترمربع
درمانی:        1935 مترمربع
ورزشی:          900 مترمربع
مهد کودک:    450 مترمربع
آموزشی:      6872 مترمربع
ساختمان چند منظوره: 755 مترمربع