مجتمع مسکونی بوکان جنوبی:
​​​​​​​
   
زیربنای ناخالص: 1740 مترمربع
​​​​​​​
یک طبقه همکف - یک طبقه زیرزمین -5 طبقه مسکونی

​​​

مجتمع های مسکونی بوکان و سیروان  واقع در نیاوران تهران 
​​​​​​​

مجتمع مسکونی سیروان جنوبی:

زیربنای
خالص: 1270 مترمربع
​​​​​​​
یک طبقه همکف -یک طبقه زیرزمین - 5 طبقه مسکونی