مجتمع مسکونی بوکان:
دو بلوک شامل بوکان شمالی 21 واحد و جنوبی 15 واحد
بلوک شمالی: زیربنای ناخالص: 8863 مترمربع
5 طبقه زیرزمین - لابی- 7 طبقه مسکونی
بلوک جنوبی: زیربنای ناخالص: 2894 مترمربع
یک طبقه همکف - یک طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی
​​​​​​​
مجتمع مسکونی سیروان:دو بلوک شامل سیروان شمالی 14 واحد و جنوبی 10 واحد
بلوک شمالی: زیربنای ناخالص: 7842 مترمربع
5 طبقه زیرزمین - لابی- 7  طبقه مسکونی
​​​​​​​
بلوک جنوبی: زیربنای ناخالص: 2087 مترمربع
یک طبقه همکف - یک طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی

مجتمع های مسکونی بوکان و سیروان  واقع در نیاوران تهران 
​​​​​​​