مجتمع مسکونی بوکان:
دو بلوک هر کدام 15 واحد
بلوک شمالی: زیربنای ناخالص: 7795 مترمربع
4 طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی
بلوک جنوبی: زیربنای ناخالص: 3039 مترمربع
یک طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی
​​​​​​​
مجتمع مسکونی سیروان:دو بلوک هر کدام 10 واحد
بلوک شمالی: زیربنای ناخالص: 6914 مترمربع
4 طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی
بلوک جنوبی: زیربنای ناخالص: 2103مترمربع
یک طبقه زیرزمین - لابی- 5 طبقه مسکونی


مجتمع های مسکونی بوکان و سیروان  واقع در نیاوران تهران 
​​​​​​​