این پروژه  درفاز 3  شهر جدید هشتگرد در 80 کیلومتری غرب تهران واقع گردیده است.
محله  سه : 33 بلوک و 299 دستگاه آپارتمان به اتمام رسیده است.15بلوک با پیشرفت   40 درصد و 35 بلوک در مرحله فونداسیون میباشد.
محله 5 : 21 بلوک و 193 دستگاه آپارتمان در مرحله اسکلت واگذار گردیده است و 18بلوک باقیمانده در دست طراحی می باشد.
محله 7 : 23 بلوک و 209 دستگاه آپارتمان خاتمه یافته است ودوقطعه زمین در دست طراحی می باشد.
مساحت عرصه:  146337 مترمربع
زیربنای خالص:  126021 مترمربع
زیربنای ناخالص: 180092 مترمربع
تاریخ خاتمه : سال 1394

​​​​​​​

شهرک هشتگرد