این پروژه  در سه محله، در شهر جدید هشتگرد در 80 کیلومتری غرب تهران واقع گردیده است.

محله  3 : 33 بلوک و 299 دستگاه آپارتمان، 

محله 5 : 21 بلوک و 193 دستگاه آپارتمان و

محله 7 : 23 بلوک و 209 دستگاه آپارتمان ساخته شده است.

​​​​​​​مساحت عرصه:      146337 مترمربع

زیربنای خالص:      126021 مترمربع

زیربنای ناخالص:    180092 مترمربع

تاریخ خاتمه : سال 1394

​​​​​​​

شهرک هشتگرد