Clicky
بازدید از پروژه های فاز دوم سپه شهر و مجتمع بوکان_سیروان (نیاوران)

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ی هلدینگ ایجادمحیط صبح روز سه شنبه 1401/03/17 از پروژه های سپه شهر و بوکان-سیروان بازدید نمودند.
در این بازدیدها که مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، معاون فنی و اجرائی ، نماینده های کارفرما
و پیمانکاران نیز حضور داشتند ، آقای دکترامیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان توضیحات لازم و کلی در خصوص طرح فاز دوم سپه شهر و اقدامات انجام شده و همچنین آخرین وضعیت پیشرفت پروژه بوکان-سیروان را تا به امروز ارائه نمودند.
در ادامه آقای دکترحبیبی نیز پس از بازدید پروژه ها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خویش و سیاست های هلدینگ در زمینه ی رصد پروژه ها ، نحوه ی نظارت ، کیفیت اجرا ، مصالح و متریال مورد استفاده در
پروژه ها و ضرورت اتمام بموقع پروژه ها بیان فرمودند .
​​​​​​​