Clicky
بازدید مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه های سپه شهر و باغ آذری

در روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه های سپه شهر و باغ آذری بازدید نمودند.
در این بازدید که مدیرعامل و معاون فنی شرکت نوسازی و عمران اکباتان نیز حضور داشتند آقای دکتر امیدی پور
توضیحاتی در خصوص وضعیت پیشرفت کاری و اقدامات انجام شده در خصوص هر دو پروژه ارائه نمودند.
لازم به ذکر است که پروژه ی 1300واحدی باغ آذری به منظور تامین مسکن مخصوص گودنشینان باغ آذری با مشارکت شهرداری تهران(سازمان نوسازی شهرتهران) در حال اجراست و در پروژه ی فاز دوم سپه شهر نیز 
احداث 330 واحد مسکونی و فضاهای خدمات عمومی برنامه ریزی شده و توسط شرکت نوسازی و عمران اکباتان در حال اجراست .