Clicky
بازدید اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه135 واحدی هشتگرد مورخ1400.9.10

​ اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط صبح روز چهارشنبه1400/9/10 از پروژه در دست احداث135 واحدی  هشتگرد بازدید نمودند. در این بازدید که مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، معاونین فنی و مالی نیز 
 حضور داشتند؛ آقای دکتر امیدی پور توضیحاتی در خصوص وضعیت تعهدات کلی شرکت در شهر جدید هشتگرد
 و اقدامات انجام شده تا به امروز ارائه دادند و در ادامه نیز آخرین وضعیت پیشرفت پروژه135 واحدی، مشخصات فنی، ویژگیهای خاص پروژه و مسائل مالی مربوطه را به سمع و نظر حاضرین رساندند.
 آقای مهندس خواجه دلویی رئیس هیئت مدیره هلدینگ و آقای مهندس عظیمی مدیرعامل هلدینگ ایجاد محیط نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خویش را در خصوص سرعت بخشیدن به عملیات اجرائی و پایش هزینه های اجرای کار و ضرورت مراقبت و کنترل مستمر هزینه ها ارائه فرمودند.
 در بازدید فوق رئیس هیات مدیره و همچنین مدیرعامل شرکت فریاب جنوب و پیمانکار پروژه نیز حضور داشته و توضیحاتی در خصوص اجرای پروژه بیان داشتند.