Clicky
بازدید اساتید و دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه اردبیل

​​​بازدید اساتید و تعداد 75 نفر از دانشجویان سال آخر رشته مهندسی عمران دانشگاه                                       محقق اردبیلی از پروژه برج های دوقلوی اردبیل           
​​​​​​​                                                     شنبه 1401/03/07