Clicky
بازدید مدیرعامل شرکت از پروژه 135 واحدی هشتگرد

در روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه معاون فنی و اجرائی و مدیر اجرائی از پروژه 135 واحدی شهر جدید هشتگرد بازدید نمودند . در این برنامه پس از بازدید از بلوک های ساختمانی در دست اجرا و بررسی کمیت و کیفیت کارهای انجام شده و در دست انجام در جلسه ای باحضور نماینده ی کارفرما ، ناظرین پروژه و همچنین مدیرعامل شرکت فریاب جنوب ( پیمانکار پروژه ) و نمایندگان پیمانکار موارد کاری مربوط به پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جهت تسریع در روند کار و بهره گیری هرچه بیشتر از فصل کاری مناسب کنونی تصمیماتی اتخاذ گردید .