Clicky
بازدید مدیرعامل و معاون فنی شرکت از پروژه های برج دوقلوی اکباتان و رضوان اردبیل

در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 مدیرعامل و معاون فنی شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه های
برج دوقلو و رضوان اردبیل بازدید نمودند.
در این بازدید مسائل مختلف اجرائی پروژه برج دوقلوی اکباتان اردبیل ، وضعیت پیشرفت کار ، کیفیت اجرای پروژه مورد بررسی و توجه قرار گرفت ، سپس جلسه ای با حضور عوامل اجرائی پروژه و پیمانکار تشکیل و پس از بحث و بررسی ، تصمیماتی در خصوص تسریع در روند اجرای پروژه از جمله برنامه ریزی برای اتمام سقف طبقه دهم در فصل مناسب کاری سال جاری و دیوارچینی و سایر آیتم های کاری اتخاذ گردید. عصر روز چهارشنبه جلسه ای با مشاور طرح رضوان اردبیل در محل پروژه برگزار و نکات اصلاحی برای ویرایش نهایی طرح و تحویل هرچه سریعتر آن با مشاور مربوطه مطرح و مقرر شد حداکثر تا پانزدهم 
آبان نسخه ی نهایی فاز اول طرح ارائه شود .