Clicky
بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه باغ آذری

آقای دکتر حبیبی مدیرعامل هلدینگ ایجاد محیط به همراه اعضای هیئت مدیره هلدینگ صبح روز
یک شنبه 1401/03/02از پروژه باغ آذری بازدید نمودند.
در این بازدید که مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، معاون فنی ، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور ساختمان و شهرسازی اکباتان و مدیران شرکت ساخت آزما نیز حضور داشتند 
آقای دکتر امیدی پور و دکتر امیرسادات توضیحاتی در خصوص وضعیت پروژه ها و اقدامات انجام شده تا به امروز ارائه دادند.
آقای دکتر منوچهر حبیبی مدیر عامل هلدینگ ایجاد محیط نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خویش را در خصوص روند اجرائی ، مسائل مختلف پروژه و ضرورت برنامه زمانبندی با لحاظ کیفیت در اجرا ارائه دادند .