Clicky
بازدید مدیرعامل و هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از مجتمع ساحلی بیشه کلا در شهرستان محمودآباد مازندران

در روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 مدیریت عامل و اعضاء هیأت مدیره ی هلدینگ ایجاد محیط به همراه مدیرعامل و معاون فنی شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه مجتمع ساحلی بیشه کلا واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران بازدید نمودند.
در این بازدید یک روزه آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه در جبهه های مختلف کاری ارائه نموده و سپس مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
هلدینگ نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای پروژه، برنامه زمانبندی، کیفیت 
اجرای کار و سایر موارد بیان داشتند .