Clicky
جلسه ی بررسی عملکرد شرکت در دیماه 1400

در روز شنبه 1400/11/3 با حضور معاونین و مدیران شرکت جلسه بررسی عملکرد و اقدامات شرکت در دیماه در محل سالن جلسات تشکیل گردید.
در این جلسه ، هر کدام از معاونین و مدیران به ارائه گزارش در خصوص عملکرد ماهانه واحد تابعه پرداختند .
​​​​​​​در ادامه ی جلسه آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت با اشاره به ضرورت کنترل و پایش دقیق برنامه ی زمانبندی اجرای پروژه ها و بازنگری برنامه ها بر انجام بموقع فعالیت ها برای پرهیز از انحراف در اجرای پروژه های عمرانی تاکید و در هر مورد راهکارهایی اتخاذ شد .