بازدید میدانی ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه برج دوقلوی اکباتان اردبیل

بازدید میدانی ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور 
جناب آقای دکتر اکبر نیکزاد به همراه رئیس محترم بنیاد مسکن استان اردبیل جناب آقای مهندس سبحانی از پروژه برج دوقلوی اکباتان  اردبیل مورخ 1400/10/16