خط مشی و ارزش ها :

خط مشی و ارزش ها در محورهای زیر اعلام می گردد :
 
· ارتقاء سطح دانش،توانمندی و مشارکت کارکنان به عنوان مهم ترین سرمایه شرکت
· توسعه کسب و کار و افزایش سهم شرکت از بازار هدف
· افزایش سودآوری با مدیریت بهای تمام شده و مهندسی ارزش
· جلب رضایت ذینفعان ( سهامداران ، کارکنان و مشتریان )
· ارتقا کیفیت ساخت با افزایش سطح فن آوری های نوین در محصولات شرکت
· بهبود مستمر در افزایش بهره وری سرمایه انسانی
· تعهد به رعایت قوانین ، مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و محیط زیست