خط مشی و ارزش ها :

خط مشی و ارزش ها در محورهای زیر اعلام می گردد :

​​​​​​​  1.
 تعالی، بهبود مستمر، نوآوری و مشارکت سازمانی
  2. اهتمام به اخلاق حرفه ای
  3.وظیفه شناسی، مشتری مداری و تکریم ذی نفعان
  4.اهتمام به مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط زیست
  5. مسئولیت پذیری و حفظ کرامت انسانی
  6.رفاه و تکریم کارکنان و همچنین رشد و توسعه یادگیری سازمانی
  7. اهتمام به کیفیت و سرآمدی
​​​​​​​