Clicky

این پروژه با مشخصات زیر در تهران پارس، شمال شرق تهران واقع گردیده است.

کل زمین پروژه: 84000 مترمربع

زیربنای ناخالص:61/501 مترمربع
​​​​​​​
زیربنای خالص:43/370 مترمربع

فاز یک:
تعداد واحد مسکونی: 624 واحد در 16 بلوک 11 طبقه (زیرزمین+ همکف+ 9 طبقه) تاریخ خاتمه: سال 1382                                                                      
تعداد واحد تجاری: 104 واحد در یک بلوک    تاریخ خاتمه: سال 1388

تعداد واحد پارکینگ طبقاتی: 567 واحد          تاریخ خاتمه: سال 1392


​​​​​​​

مجتمع مسکونی سپه شهر