Clicky
جلسه کمیته حسابرسی شرکت نوسازی و عمران اکباتان

جلسه کمیته حسابرسی شرکت نوسازی و عمران اکباتان در روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 در 
محل سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید. در این جلسه که اعضای کمیته و نماینده ی موسسه ی
حسابرسی مفید راهبر، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نیز حضور داشتند گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 30 آذر 1400 ، تکالیف مجمع عمومی و اقدامات انجام شده طی سال مالی جاری در خصوص هر کدام از بندهای گزارش حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در این جلسه هر کدام از معاونین و مدیران واحدهای مختلف شرکت به شرح اقدامات انجام گرفته در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه ی کاری خود پرداخته و آقای دکتر امیدی پور 
مدیر عامل شرکت نیز موارد و اقدامات مهم شرکت در راستای حل و فصل موارد مندرج در گزارش حسابرسی را به سمع و نظر اعضای کمیته و حسابرس مستقل رساندند .