Clicky
بازدید اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه باغ آذری

در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 جناب آقای دکتر حبیبی مدیر عامل هلدینگ ایجاد محیط و آقای مهندس دربندی عضو هیات مدیره هلدینگ از پروژه مجتمع مسکونی باغ آذری اکباتان بازدید نمودند .در این برنامه که مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان و معاون فنی و اجرایی شرکت نیز حضور داشتند از قسمت های مختلف پروژه بازدید نمودند و سپس در جلسه ای در محل کارگاه، جناب آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان گزارش کاملی از روند اجرای پروژه در قسمت های مختلف و وضعیت پیشرفت فیزیکی و سایر موانع و مشکلات اجرایی ارائه نمودند،در این جلسه،مدیر عامل محترم هلدینگ ایجاد محیط ضمن تشکر از عوامل اجرایی پروژه و رضایت از روند کار ، رهنمودهایی در خصوص اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی ،توجه به ایفای بموقع تعهدات ،انجام باکیفیت کار و رفع موانع و مشکلات موجود بیان فرمودند.​​​​​​​