Clicky
بازدید اعضای هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه های باغ آذری و محله الگو

در روز دوشنبه 1402/05/30 اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه های اجرای باغ آذری و محله الگو بازدید نمودند.در این بازدید که آقایان مهندس خواجه دلویی، دکتر حبیبی و مهندس دربندی ، دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه معاون فنی و اجرایی شرکت توضیحاتی در خصوص وضعیت هر کدام از پروژه ها ازحیث پیشرفت کار ،مسائل و مشکلات موجود و برنامه ریزی انجام شده برای ادامه عملیات و انحرافات و دلایل آن بیان نمودند. در ادامه ی بازدید در جلسه ای که در محل باغ آذری تشکیل شد مدیران هلدینگ ایجاد محیط بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات باقیمانده ی پروژه به لحاظ اهمیت خاص آن ، اجرای با کیفیت کار متناسب تاکید فرمودند​​​​​​​