Clicky
بازدید از محل اجرای اولین محله ی الگوی تهران جهت ساخت پروژه ی 2000 واحدی

در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 با حضور دکتر حبیبی مدیریت عامل و مهندس خواجه دلویی رئیس هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط ، دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان ، دکتر هدایت سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران و مدیران سازمان میادین شهرداری از زمین منطقه  19 شهرداری محل اجرای اولین محله ی الگوی تهران جهت ساخت پروژه ی 2000 واحدی بازدید بعمل آمد .
در این بازدید بر انجام طراحی ویژه با لحاظ شرایط و ویژگیهای طرح و موقعیت زمین در محلات جنوب تهران تاکید شد و پروژه بعنوان یکی از مهم ترین و بزرگترین طرحهای مسکن شهری در مناطق جنوب تهران
معرفی گردید .