Clicky

در روز سه شنبه مورخ 1402/03/02ساعت 9 صبح مدیرعامل و معاون فنی اجرایی شرکت نوسازی و عمران اکباتان و مدیران از پروژه هشتگرد بازدید نمودند . در این بازدید آقای دکتر امیدی پور از وضعیت پیشرفت پروژه و روند اجرای آن مطلع و تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه و رفع موانع و مشکلات موجود اتخاذ گرديد.

بازدید از پروژه هشتگرد