Clicky

جلسه بررسی عملکرد اسفند 1401 و فروردین 1402

در روز چهارشنبه مورخ 1402/02/06 رأس ساعت 8 جلسه بررسی عملکرد اسفند ماه 1401 و همچنین عملکرد فروردین ماه 1402 در سالن جلسات برگزار گردید و هر کدام از معاونین و مدیران شرکت به ارائه ی عملکرد حوزه ی کاری خود پرداختند.
در این جلسه جناب آقای دکتر امیدی پور مدیرعامل شرکت بر ضرورت کاهش و رفع انحرافات زمانی پروژه ها از برنامه ی زمانبندی و توجه مستمر به اجرای با کیفیت کارها تأکید نمودند و در خصوص هر کدام از پروژه های مطرح شده تصمیماتی اتخاذ گردید.