Clicky
بازدید اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط از پروژه های سپه شهر و بام اکباتان

در روز دوشنبه 1402/05/23 اعضای هیات مدیره هلدینگ ایجاد محیط به اتفاق مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان از پروژه های اجرای فاز توسعه سپه شهر و بام اکباتان بازدید نمودند.در این بازدید که آقایان مهندس خواجه دلویی، دکتر حبیبی و مهندس دربندی حضور داشتند ، آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان به همراه معاون فنی و اجرایی شرکت توضیحاتی در خصوص وضعیت هر کدام از پروژه ها ازحیث پیشرفت کار ،مسائل و مشکلات موجود و برنامه ریزی انجام شده برای ادامه عملیات و انحرافات و دلایل آن بیان نمودند.
در ادامه ی بازدید در جلسه ای که در محل پروژه بام اکباتان تشکیل شد مدیران هلدینگ ایجاد محیط بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات باقیمانده ی پروژه به لحاظ اهمیت خاص آن ، اجرای با کیفیت کار متناسب با شرایط و مقتضیات پروژه و توجه به تکالیف شرکت در مقابل خریداران تاکید فرمودند.