Clicky

بازدید مدیر عامل هلدینگ و آقای مهندس دربندی و آقای دکتر امیدی پور

بازدید جناب آقای دکتر حبیبی مدیر عامل هلدینگ ایجاد محیط و آقای مهندس دربندی معاونت برنامه ریزی و توسعه و راهبری استراتژیک هلدینگ ایجاد محیط و آقای دکتر امیدی پور مدیر عامل شرکت نوسازی و عمران اکباتان روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 از پروژه 103 واحدی مسده بازدید نمودند ، که در این بازدید آقای دکتر امیدی پور گزارشی در خصوص پیگیری های اداری و روند صدور پروانه و اخذ انشعابات گزارشی را ارائه نموده و همچنین پیشرفت عملیات عمرانی و اجرایی و خاکبرداری مورد رصد قرار گرفته و درصد پیشرفت عملیات اجرایی مورد بررسی و تبادل نظر حاضرین قرار گرفته ، که در ادامه جناب آقای دکتر حبیبی ضمن رضایت از پیشرفت اجرای کار، بر تداوم مجدانه روند کار ، تاکید نمودند