مجتمع مسکونی 
زیربنای خالص: 32999 مترمربع
​​​​​​​زیربنای ناخالص: 60188 مترمربع
 4 بلوک
 15 طبقه
 372 واحد

طرح توسعه سپه شهر

تجاری و چند منظوره
زیربنای خالص: 1909 مترمربع
زیربنای ناخالص: 3517 مترمربع
2 بلوک 
2 طبقه