ماموریت شرکت نوسازی و عمران اکباتان

سرمایه گذاری و ایجاد  مجموعه بناهای مدرن با تاکید بر تکنولوژی های نوین و بومی