​خرید خدمات مهندسی ارائه برگه های تعهد طراحی در چهار رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی

دریافت فرم اسناد این مناقصه
آگهی شماره 12 مورخ 1401/05/22
آگهی شماره 11 مورخ 1401/05/12
دریافت فرم اسناد این مناقصه

شرایط مناقصه نظارت باغ آذری(تجدید)

مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه باغ آذری

دریافت فرم اسناد این مناقصه
اصلاحیه