Clicky

این پروژه  درفاز 3 محله3 شهر جدید هشتگرد در 80 کیلومتری غرب تهران واقع گردیده است.
تعداد واحدهای مسکونی:198 واحد در قالب 21 بلوک​​​​​​​
زیربنای خالص:20/680مترمربع
زیربنای ناخالص:25/211 مترمربع

تعداد واحدهای تجاری:26 واحد در قالب 1 بلوک 
زیربنای ناخالص:1819/4 مترمربع


​​​​​​​​​​​​​​

شهر جدید هشتگرد