Clicky

پروژه شهر جدید هشتگرد

زیربنای خالص:12/101 مترمربع
زیربنای ناخالص:18/725 مترمربع
تعداد واحدها:135 واحد در قالب 15 بلوک