Clicky

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کرمان

زیربنای ناخالص: 15969مترمربع

3 طبقه پارکینگ زیرزمین جمعاً 131 واحد

6 طبقه شامل:
همکف- تجاری: 43 واحد
​​​​​​​اول تجاری: 21 واحد
دوم، سوم و چهارم- پارکینگ طبقاتی:جمعاً 110 واحد
پنجم: رستوران 430 مترمربع 
ورزشی: 254 مترمربع

​​​​​​​
​​​​​​​

کاربری:
تجاری، ورزشی، پارکینگ طبقاتی و 
food court 

نشانی: تهران- بزرگراه رسالت- خیابان هدایتی